Valorem el PROJECTE NATURA a l'escola

Per valorar el Projecte Natura (PN) vam estar d'acord amb Direcció en realitzar una anàlisi DAFO (Dificultats/Amenaces/Fortaleses/Oportunitats)
La intenció és la d'avaluar específicament el PN (com a eix vertebrador del PEC) per fer una revisió d'on som i cap a on volem anar, i ser conscients de les possibilitats reals de l'escola, així com també valorar com arriba la informació a les famílies del que fan a l'escola respecte al PN.

D'aquesta forma estem segures que enfortirem el projecte de l'escola amb la participació de totes.

Dificultats:
 • manca de coneixement de l'entorn
 • com traslladar el coneixement de les famílies a les mestres
 • no es percep la mirada sostenible de tot el que es fa a l'escola
 • integració del currículum a les activitats realitzades a la natura
- Ambientalització - Filosofia d'escola -Tallers
- Sostenibilitat

Amenaces:
 • que el PN esdevingui paper mullat "de facto"
 • que malgrat el PN no sigui paper mullat, que els hi pugui semblar a les famílies a arrel de la seva experiència o informació a que tenen accés.
 • desencant de les famílies, i disminució de la seva participació a l'escola
 • brutícia de l'entorn proper
 • incorporació de noves mestres amb nomenaments temporals desconeixedores o no alineades amb el PN de l'escola
 • predominancia de formacions i financiació en l'àmbit STEAM

Fortaleses:
 • entorn
 • Equip directiu de l'escola compromés amb el PN
 • estabilitat del claustre
 • algunes famílies molt implicades i disposades a col·laborar
 • la comissió natura de l'AFA

Oportunitats:
 • formació especialitzada,
 • "meravellar-nos" de la natura,
 • revisar el PN
 • informar específicament sobre el PN a les famílies
 • voluntat de participació de les famílies de l'AFA en activitats pedagògiques a l'escola, que s'aliniïn amb els objectius educatius de les tutores
 • Incloure els ODS dintre del Projecte Natura, el PN ajudarà a treballar els ODS.
 • Aprofitar la implantació del nou Decret 175/2022 que regula l'ensenyament bàsic (primària i ESO) ja que les activitats del PN queden totalment incorporades en l'àrea del Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural, especialment en el segon cicle de primària.Per encarar la DAFO del Projecte Natura

El que hem observat des de la Comissió Natura, i tenint en compte les valoracions de les famílies sobre l'aplicació del PN, ens han fet proposar una anàlisi DAFO del PN a l'escola. Participar junt amb l'escola en aquesta valoració confiem que doni resposta als neguits de les famílies i ajudi a implementar el PN.
Valorem positivament també el camí que s'obre per aprofundir en la participació de tota la comunitat educativa (infants inclosos) en les valoracions i propostes de millora.

Algunes idees que haurien d'ajudar a situar la DAFO:

 • És necessaria una avaluació específica del Projecte Natura (PN) com a “eix vertebrador” del PEC que és. No només específica, també més amplia i detallada de la seva aplicació. En el PGA de l'escola per aquest curs, l'avaluació del PN és minsa i creiem insuficient.
 • Segurament caldrà distingir, i avaluar per separat l'aplicació del PN en els diferents cicles (Infantil, CI, CM i CS) en sintonia amb el redactat del PN, on s'aplica diferenciadament per a cada un dels cicles.
 • Oportunitats: Fer que el PN impliqui a l'escola en el treball sobre els ODS (https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/): per exemple: ODS6 Aigua i sanejament, ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles, ODS 13 Acció pel clima i ODS 15 Vida d'ecosistemes terrestres
 • Segons el Decret 175/2022 que regula l'ensenyament bàsic (primària i ESO) les activitats del PN quedarien totalment incorporades en l'àrea del Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural, especialment en el segon cicle de primària. (La part de primària del decret: Image 1928585 102 124
 • Tenir clars la justificació i els objectius del PN (me atrevit a resumir-ho en 3 punts, a revisar)
 1. Els beneficis d'educar-se en la natura (el contacte i coneixement o descobriment de la natura)
 2. La cura i respecte vers la natura, per la lluita contra l'emergència climàtica una manera (sinó la millor manera) d'incidir en transformar la societat. Aposta per la “sostenibilitat”.
 3. Complementar l'oferta diversa de PECs en l'escola pública (potser també poder oferir un lideratge en la promoció d'escoles públiques d'aquest tipus)
 • Potser facilitaria l'avaluació distingir dues formes per aprofitar la natura que envolta l'escola:
 1. EL CONTACTE AMB LA NATURA: Els beneficis del contacte amb la natura són coneguts, també per les criatures. El medi natural esdevé una aula d’aprenentatge molt estimulant a tots els nivells de la persona i, permet per tant, un desenvolupament integral sobretot durant la infància. Estudis científics i experiències vitals validen completament els beneficis d'educar-se i viure en la natura. Les sortides que es fan a infantil, són un excel·lent exemple d'aquest contacte, una simple sortida estimula en molts aspectes la canalla, i de mica en mica van descobrint les sorpreses que depara la natura, i habituant així la mirada cap a ella.
 2. EL DESCOBRIR LA NATURA: Aprofundir en el coneixement de la natura, en les espècies de flora i fauna que envolten l'escola, i en el paper de cada espècie en l'ecosistema (ecologia) D'aquesta forma els permetria conèixer l'entorn geogràfic i ser sensible al paisatge, que és quelcom essencial per protegir el medi ambient. En l'escola es lliga a primària amb les STEAM, convinant l'aula amb l'exterior, i en els treballs a les tules de cultiu i l'hort del Turull.
 • Matisar que a dificultats, s'indica la necessitat de conèixer l'entorn, s'hauria de pensar en tenir un reforç sobre coneixement del medi natural, perquè si tens coneixement del medi, entens el que hi ha en el teu entorn.
 • Hi ha moltes famílies que venen a l'escola atretes per aquest PN, per tant han de notar com es treballa la natura. Cal segurament un reforç en les comunicacions sobre el PN dirigides a les famílies, i un reforç en la sostenibilitat de tot el que es fa a l'escola.
 • Distingim entre les famílies que porten anys a l'escola i han vist la transformació de l'escola i valoren positivament l'esforç en el desenvolupament del PN, i les famílies noves que no troben que el PN realment sigui l'eix vertebrador del PEC.
 • Després de fer la DAFO s'ha de concloure amb un pla d'actuació o pla d'acció, per a aprofitar les fortaleses i oportunitats i minimitzar les amenaces i debilitats.


DAFO amb Direcció

DAFO resultat de reunió amb la Núria el 31-3-2023:
IMG 2262
IMG 2261
IMG 2258
IMG 2260
IMG 2259